2020. április 14., kedd

A LÉT örök koronája

Ez a könyvecske itt nem az Igazság, nem a Szabadság, nem a Béke és nem a Boldogság ígérete. Csak szavak hosszú láncolata, melyek küldetése: emlékezni segíteni az arra érzékeny tudatot, hogy önMAGában feltárulhasson az örökké változó létezés illúziója mögötti, örökké mozdulatlan LÉT és VALÓ. Segíteni a tudat fókuszát a formákként és nevekként megnyilvánultról ráirányítani, a forma és név nélküli, EGYetlenEGY Teljességre. A nézőpontok viszonylagosságának a láncolatán keresztül megsejtetni, visszatükrözni a léleknek, a minden viszonylagosságtól mentes Lét és Tudat örök, osztatlan Boldogságát. Az emberi nézőpontokba zárult IGAzságok lehetséges igáját felvéve, majd azt önként letéve újra elmerülni a létezés Forrásának a vizében. A Tűz – mint Szellem, a Víz – mint Élet, a Levegő – mint Lélek, a Föld – mint Test négyességeként is megnyilvánuló, örökké változó tükörképben megsejtetni, az örökké változatlan békét és üdvösséget.

„Lenni vagy nem lenni?” MindEGY, mivel valójában minden megnyilvánult és megnyilvánulatlan az EGYetemes Elme álmában létezik csak. Eme sorok írója és minden lehetséges Olvasója egyaránt EGYetlen EGY-ÉN álma, A KI VAGYOK. A létezés is, akár a Lét, minden tartalmával egyetemben, mint örökké változó az örökké változatlanban: Örökké-VALÓ. Ez olyan paradoxon, amit a résszé vált, önön egyetemességéről a létezés mágiájában tudatilag leszakadt egyéni, egyedi elme, azaz szem-éjességünk a maga teljességében az ért-elemmel fel nem foghat. A Lélek által és a Lélekben azonban feltárulhat ennek nyilvánvalósága, a minden emberi, személyes érzelemtől megtisztult Szívben feltárulkozó érzésben, melyben visszajuthatunk mindŐnk egyéniségének közŐS, EGYetemes Forrásához: ÉNünkhöz.

A fenti gondolatok a mű előszavából származnak. A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.

2019. szeptember 2., hétfő

Tudathatár

“Tabuk nélküli, személyes nézőpontként feltárulkozó rátekintések füzére ez a rövid írás-gyűjtemény. A véges emberi én rátekintése a Végtelen ÉNre, mely pillantás az egyedi tudat illuzórikus tükörország-élményét hordozza magában törvényszerűen. Kíméletlen őszinteséggel tekint a májá kulisszái mögé, a jelenlegi kor materialista-spirituális tudatformái számára pedig helyenként húsbavágóan tár fel és hánt le olyan megkövült, a közgondolkodásban elfogadott látszat rétegeket, melyeket sokan a valóság(uk) megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos olvasataként fogadnak el.

A Teljességnek minden a része, akár elfogadjuk akár nem, akár tudomást akarunk szerezni róla akár nem. A mainstream, jelenkori spirituális utak java része figyelmen kívül hagyja ezen aspektusát a tudati létezésnek, és a kíméletlen önfeltárás, önismeret és őszinte ÉN-keresés helyett zömében csak „spirituális” fájdalomcsillapítókat, pótszereket és tudatmódosító módszereket kínál. A szűk ösvény azonban nem fájdalom mentes, és önmagában még a fájdalom sem garanciája annak, hogy valóban őszinte, valóban mély tudatfeltárás zajlik, egy-egy ilyen ösvény követőjében.

Akinek a rossznak a jóra cserélése a célja a spirituálisának nevezett életben, az nagy valószínűséggel nem fog vágyni az alább megfogalmazott írások olvasására. Aki azonban túllátva a „jó-rossz” relatív kategórián, elegendő bátorsággal rendelkezik a saját tudatpólusai között feszülő világtapasztalás intuitív feltárására, az talán magára találhat pár merész gondolatfüzérben.”

A fenti gondolatok a mű előszavából származnak. A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.

A Sötétség tündöklése

„A Sötétség tündöklése” című metafizikai elmélkedés-gyűjteményt a vaskori valóság ihlette. „Soha nem volt szándékomban könyveket írni, a sors vezette végig a tollam. Korunk harsogó, zűrzavaros, túlnyüzsgéses és agyonkommunikált világában pedig egyre nehezebb a mélyebb értelmű szellemi tartalmak eljuttatása az azt befogadni vágyó elmékhez. Aminek azonban meg kell születnie, az akkor is meg fog születni erre a világra, ha nagy a kockázata annak, hogy esetlegesen nem lehet mások, csak a létrehozója kedvére. De bármilyen mű is szülessen egy alkotó ember által, őszinte és szabad csak akkor lehet, amikor már nincs szüksége általa semmilyen önámításra.” – vallja a Szerző. Az alábbi gondolatok a könyv előszavából kerültek kiemelésre:

„Azon keveseknek szólnak az itt közreadott tartalmak, akik kíméletlen őszinteséggel, a valóság megismerésének az olthatatlan vágyával vizsgálják a világot, és a benne lévő folyamatokat nem akarják másnak látni, mint ami azok természete. Kevesek jutnak el ide, mert az ember – természeténél fogva – nem a kényelmetlen igazságra vágyik, hanem a kényelmes hazugságra. Az igazság nem szolgája senkinek sem, az igazság önmagért és önMAGunkért létezik, és bár a relatív világban – ahogy mondani szokás – mindenkinek igaza van, és még sincs igaza senkinek sem, ilyen értelemben az igazságot nem lehet birtokolni, pusztán megismerni annak természetét. Mi is az Igazság természete? Az, hogy mindenkinek rámutasson arra a hamisságra, amit önön valóságáról igaznak képzel. … Ezen könyv tehát – félreértés ne essék – nem Az Igazságról, vagy valamiféle abszolút nézőpontról szól. Ilyesmit nincs módjában bemutatni a szerzőnek, pusztán arra van jogosultsága, hogy a jelenkor világáról egy egészen más, gyökeresen eltérő képet mutasson be, amelyet a maga saját és sajátos, egyéni nézőpontjából látott meg. … A benne foglalt tartalmak önző módon, csak és kizárólag a szerző szellemi útján bekövetkezett felismerések eredményeképpen születtek meg. Csak annak válhatnak hasznára, akiben ezen gondolatok csírái már szárba szökkentek, és akik hasonló szellemi utakat járva jutottak el bizonyos meglátásokra, felismerésekre.”

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.

Reductio ad Absolutum

A “Reductio ad Absolutum” egy metafizikai értekezés a térről és a tudatról, amely  Fazekas József Tamás  legrövidebb műve ami közlésre került. Mintegy összefoglalása mindannak, ami még a szavak segítségével körbeírható, de lényegében, a maga teljességében már nem átadható. Az alábbi gondolatok mintegy kvintesszenciája az író szellemi-spirituális megtapasztalásainak:

“Boldogság és üdvösség

Az ifjú a világot akarja megváltoztatni és megváltani, a spirituális törekvő önmagát, a bölcsességre vágyó pedig már egyiket sem, mert a világot önMAGaként ismerte fel, és önMAGában a világ, a valóság és a tudat TeljessÉG-ÉNek a Forrására lelt. A világra és a valóságra mint tudatának tükröződésére tekint, a megnyilvánult létezőkre, személyekre, másokra pedig mint EGY-ÉN-MAGa kiáradására.

Amikor az elme a Szívben pihen, az üdvösség fénye ragyog a létezésben, és a létezés visszatér, feloldódik, átszellemül az üdvösség fényében. A valódi bölcsesség: boldogság, üdvösség, amely nem az elme világteremtő, megismerő tetteiből fakad, hanem a lét és a nemlét kettősségét meghaladó EGY és EGYEtlen, öröktől fogva létező VALÓ, mely EGY-ÉN-MAGom VAGYOK.”
A Csend, az ÖrökkéVALÓ létezése.

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.

Az ébredés metafizikája (trilógia III.)

Elnyerte végső formáját „Az ébredés metafizikája” az „EGY és EGYetlen” című könyv folytatása. Végleges, tartalmilag lezárt, a jövőben már nem bővülő kiadvány. Miért tettük elérhetővé elektronikus változatban a világhálón? Egy erős belső késztetés, szellemi sugallat hatására, mely az intuitív valóság szféráiból származik. Az egyre gyorsuló időspirál a jelen korban – meglátásunk szerint – nem teszi lehetővé, hogy a feltárt szellemi tartalmakat magunknak tartsuk meg. Ez a rövid kiadvány a “Puritán Szájbersarok” oldalán már megjelent, ugyanakkor több, még sehol nem publikált írást is magában foglal.

„A Kali Yuga, a Vaskor – a spirituális önmegvalósítás szempontjából – a legösztönzőbb kor a metafizikai értelemben vett felébredésre. Mert a valódi kérdés: kinek az álma mindez? Kinek jelenik meg mindez, amit valóságnak képzelek? Ki vagyok én, aki SZEMléli mindezt?

A válasz: MAGa(m) a SZEM.”

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.

EGY és EGYetlen (trilógia II.)

Örömmel értesítünk minden tisztelt Olvasót, hogy elkészült Fazekas József Tamás „EGY és EGYetlen” című könyve. A könyv 2015-2016 közötti időszakban született írások gyűjteménye, melyek ilyen formában még nem láttak napvilágot. A kiadvány jelenleg csak és kizárólag elektronikus formában elérhető, nincs tervbe véve a nyomdai megjelentetése, aminek több oka is van. Egyrészt kímélni szeretnénk a még megmaradt erdeinket, másrészt jelen felgyorsult és egyre vészesebben gyorsuló világunkban, az információ áramlása az internet segítségével az írott művek publikációját szinte a másodperc törtrészére redukálta, így úgy döntöttünk, kizárólag ezen utóbbi lehetőséggel élünk. A könyv jelenlegi formája ugyanakkor tökéletesen alkalmas egyéni kívánalom esetén bárki számára, hogy személyes használatra kinyomtathassa. (A könyv natív nyomtatási mérete A4-es formátumú.)

„Végidőket élünk. De mikor nem éltünk végidőket, amikor a múló idő a maga végtelenségében, az önMAGa teljességéről megfeledkezett Emberi Lény számára örökké az egymásra következő, egymásban kezdődő és végződő időpillanatok sorozata, összessége, melynek forgatagában az Örökké Változatlan, a feltartóztathatatlanul és örökké változó létforgatag, létörvény sodrásának látszólag végzetesen kiszolgáltatott foglya? Az alábbi sorok a ráción keresztül a ráció által, de nem a rációhoz szólnak. Kinek szeme van lássa, kinek füle van hallja, s kinek lelke van: érezze.”

Ez az idézet a könyvből származik. Eme könyvet elsősorban azoknak ajánljuk, akik saját szellemi útjukat járva már eljutottak bizonyos alapvető felismerésekre, és akik nyitottak egy újabb nézőpont megismerésére, megvizsgálására, befogadására. Az Út MAGunkba, MAGunkon át és MAGunkhoz vezet, az EGY és EGYetlen köz-ŐS VALÓságba, melyről semmi újat leírni, elmondani nem lehet. De emlékezni, és újra és újra ráeszmélni MAGunk gondolatokon, szavakon, szimbólumokon, hangokon és képeken túli EGY és EGYetlen VAGYOKságára mindig, még a legreménytelenebbnek tűnő korszakok útvesztőiben is lehetséges. Ehhez kívánunk nyugalomteljes elmélyülést Mind-ÉN-KInek!

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.

Végtelen EGY (trilógia I.)

Kedves Olvasó!

Azok számára írom ezt a könyvajánlót, kiket nem börtönöz négy erős falazat. Kik ajtaját nem zárja rozsdás lakat. Nem a teremtett emberekhez szól, hanem a társ-teremtőkhöz. Kevesekhez, de azoknak mond sokat. Azokhoz, kik a megfogható dolgok, s az emberi értelem, érzelem felett, teremtenek egy nagy, közös Lény eget.

Már valamennyien éljük a beígért „Új Kort”, mely akár egy-egy személy életének változásain át is követhető. Minden cím egy-egy pillanatfelvételt tartalmaz Fazekas József Tamás életéből. De az írásokból – sajátos – mozgóképet, tetszőleges választásaival, átlapozásokkal, maga az olvasó teremt.

A Mindent Látó Szem éjben született az íróban. Azon hosszú, fáradságos évek során, míg a világi káprázatok mögötti mocsarakat járta. Azért, hogy felfedje, megismertesse azoknak test- és lélekromboló veszélyeit. Egyszer csak elnyelte az iszap cipőjét és a magában vonszolt harcos vágyait. Élő Föld dobbant ekkor a talpa alatt, s megtapasztalta, hogy a felszín feletti rész, így az egész ember, mind az ÉG-ben jár! Két világ közötti híd, MI együtt vagyunk!

E megújult látásmód alkotása ez a kötet, mint az éberség könnyed könyve! Míg a spirituális könyvpiacon az ébresztő, s elindító célú írások a jellemzőek, addig a Végtelen Egy a megérkezés állapotát tükrözi. E kiadvány a KÉP-telen könyv, a végtelen emberi képességek eszköztára is, értő kezekben. Benne, az új időkre hegyezett fülek számára, új ÉN-ek.

Nem vallási értekezés, sem tudományos munka. De mindkettő eszenciája benne van, ami mindezeket egységes EGÉSZ-nek láttatja. Nem hit általi vágyakozás, nem filozófia, hanem sajátos tapasztalatból létrejövő gyűjtemény. Így semmit nem veszít a cáfolatoktól, s nem dúsul a magasztalástól, hiszen a világban minden Mind-Egy. Az író őrző is, maga a körző, ki EGY pontból indulva, bárhol (világ)egyetemes teret teremt.

Az olvasó nem az AGY változó törvényeit, hanem az EGY termő örvényeit forgatja a kezében. Ne is tegye hosszasan, csak ameddig az üdítő számára. Hagyjon elegendő időt ahhoz, hogy MAG-ában hozzon termést a magyar nyelv és elv megannyi szóvirága. „Amikor … meghalljuk a belső hangot, és utat nyitunk neki életünkben, cselekedeteinkben, akkor isteni önvalónkat engedjük kiteljesedni önmagunkban és a világban. Akkor a saját mennyországunkat teremtjük meg, és ez az, ami hozzájárulhat saját és közös világunk békéssé formálásához.” – írja EGY-ből, kristálytisztán az író.

Az Egy-Másra találások boldogító korszakának minden deleje rendelkezésre áll, MOST. Csak a köztünk lévő – embertelen – szigetelőket kell eltávolítani.

Borsi István, író

A kiadvány letölthető a "Kiadványok" menüpont alatt .PDF és .EPUB formátumokban.